معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی قم

مسئول کتابخانه: سرکار خانم بتول هاشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی

ساعت کار: 7 صبح الی 14 عصر

شماره تماس: 02531625224