معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی قم


نیازسنجی تهیه منابع کتابخانه از طریق بررسی طرح درس، منابع بورد تخصصی و درخواست کاربران و احساس نیاز کتابداران کتابخانه

شرکت کتابدار در کارگاه های آموزشی

تهیه گزارش های مربوط به عملکرد کتابخانه ،پایش عملیاتی، خرید منابع کتابخانه ،میزان مدارک و اعضا، بازدید هیات بورد ، رف خوانی

انجام امور روتین کتابخانه:(نصب راهنمای آموزشی ثبت نام در کتابخانه ، نصب راهنمای جستجو در کتابخانه ،نصب راهنمای رده بندی و موضوع بندی کتابها در کتابخانه )