معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی قم

برنامه راهبردی شماره 1:  توسعه خدمات

  • گسترش ارتباط بین کتابخانه ای با سایر کتابخانه های بیمارستانی
  • گسترش خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی به کاربران از طریق تهیه راهنما ،پمفلت و پوسترهای آموزشی
  • پایش مستمر خدمات ارائه شده توسط کتابخانه و ارائه بازخورد به مسئولین و کاربران
  • به روز رسانی وب سایت کتابخانه

برنامه راهبردی  شماره 2: توسعه منابع علمی 

  • توسعه منابع الکترونیک با تاکید بر کتب الکترونیک آنلاین به منظور سهولت در دسترسی به منابع و پایش مستمر میزان استفاده از این منابع
  • به روزرسانی منابع علمی چاپی

 برنامه راهبردی شماره 3: توسعه آموزشی

  • افزایش سطح سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای داخلی و کشوری و همچنین حرکت به سمت برگزاری مجازی این کارگاه ها
  • برگزاری نشست های علمی  با هدف توانمند سازی دانشجویان  و انتقال دانش روزآمد

برنامه راهبردی شماره 4: توسعه فضا

  • بهینه سازی فضای کتابخانه از طریق انجام برخی تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات و ...